Moj НРП

Фото

Видео

Самоевалуација, Интегрална евалуација и Екстерна евалуација

Воспоставени се три вида на следење и евалуација: самоевалуација, интегрална евалуација и екстерна евалуација.

Надворешната евалуација на програмата Немаме резервна планета

Извадоци од коментарите од надворешната евалуација на програмата Немаме резервна планета организирана во 2008 година од Швајцарската агенција за развој и соработка, реализирана од експерти од Швајцарија.