НРП - НЕМАМЕ РЕЗЕРВНА ПЛАНЕТА http://nrp.org.mk НРП - НЕМАМЕ РЕЗЕРВНА ПЛАНЕТА http://nrp.org.mk/media/3/Управен одбор на Програмата Програмата [...] Соработка http://nrp.org.mk/selectedarticle.aspx?cid=323&l=5&scID=24 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Fri, 22 Jun 2012 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/Соработка со Бирото за развој на образованието Бирото [...] Соработка http://nrp.org.mk/selectedarticle.aspx?cid=322&l=5&scID=24 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Fri, 22 Jun 2012 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/Соработка со Државниот просветен инспекторат Во [...] Соработка http://nrp.org.mk/selectedarticle.aspx?cid=321&l=5&scID=24 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Fri, 22 Jun 2012 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/Соработка со општините и Градот Скопје Општините [...] Соработка http://nrp.org.mk/selectedarticle.aspx?cid=163&l=5&scID=24 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Sun, 13 May 2012 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/Проект 50-50 помеѓу општините и Градот Скопје со градинките и училиштата Со [...] Соработка http://nrp.org.mk/selectedarticle.aspx?cid=165&l=5&scID=24 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Sun, 13 May 2012 00:00:00 GMT