Moj НРП

ПРИЈАВУВАЊЕ ЗА НАГРАДА И НАГРАДУВАЊЕ

Мрежа на еко-училишта

Со членството на ОХО во интернационалната организација ФЕЕ (Фондација за еколошка едукација), се овозможува еко-училиштата со статус (зелено знаме, сребрено и бронзено ниво) да станат дел од мрежата на еко-училишта. Во мрежата членуваат оние училишта кои покрај реализаиција на седумте чекори, точките на акција од еко-стандардите и интегрирањето на Програмата во Годишните програми за работа, покажуваат посебен интерес за постигнување на конкретни резултати кои водат до заштита на животната средина. Членството во мрежата се стекнува со добивањето статус на одредено ниво, со платена членарина на годишно ниво и со исполнување на одредени критериуми. Со членството во мрежата на еко-училишта, имаат можност да учествуваат во национални и интернационални натпревари, да аплицираат за проект, да добијат финансиска поддршка од ОХО и да се поврзат со други училишта на интернационално ниво.

< >
2/2