Moj НРП

Фото

Видео

Повик

Повик за регистрирање на интерес за учество на еднодневни обуки од програмата „Како да се стане еко училиште/градинка“

Ве известуваме дека во периодот од 09 - 19. октомври  2017 година, како дел од програмата Еко училиште/градинка, во организација на Здружение за едукација, комуникација и консалтинг ОХО ќе се реализираат

Патот до Интеграцијата

Од Немаме резервна планета до  „Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем во Република Македонија“.

За програмата

Ширум светот луѓето денес ги преземаат правата на луѓето на утрешнината, а ние почнуваме да разбираме дека сме среде една пракса со која ги загрозуваме основните човекови права на идните генерации.

Целни групи

Програмата ќе ја покрие целата територија на Република Македонија вклучувајќи ги сите предучилиштни инститиции  - 52 централни градинки (200 вклучувајќи ги подрачните), сите основни училишта  - 360 централни училишта (1100 вклучувајќи ги подрачните), сите училишта за средно образование и сите 85 општини.
Имајќи го предвид напредувањето и ширењето на

Обезбедување на оддржливост на програмата

Со цел да се обезбеди оддржливост на програмата на долги стази, покрај редовните мониторинг посети од страна на ОХО и самоевалуациите и надворешните евалуации на градинките и училиштата за работа на програмата, оддржливоста ја обезбедуваме преку:
- Воведување на програмата во годишните програми на училиштата
- Внесување на 4-те еко-стандарди

Награди

- 2006 година прва награда од град Скопје за најголем придонес во областа на заштитата на животната средина во рамките на акцијата „Јас се грижам за моето Скопје”.
- 2006 година прва награда од Министерство за заштита на животната средина и просторно планирање за достигнувања во заштитата и унапредувањето

Искуства

Регионални и интернационални

Регионален и интернационален карактер

Програмата Немаме резервна планета за прв пат во Република Македонија почна да се реализира во 1999 година како пилот проект. Набргу поради големиот интерес на училиштата доби широки размери и се прошири низ целата територија на Република Македонија. Денес ги опфаќа сите основни училишта и предучилиштни установи во Република Македонија.