Moj НРП

Август 2012

- Наградени еко-училишта и градинки, 2011/2012
- Натпревар за релјефна уметност