Moj НРП

Конкурс Млади репортери за животната средина

Конкурс Млади репортери за животната средина

Како дел од националната и интернационалната мрежа на Млади репортери, а со цел да се заокружат активностите на младите репортери, проектната канцеларија на Програмата распишува конкурс за избор на најдобрите новинарски статии, фотографии и видеа. 
На конкурсот може да учествуваат средношколци, здружени во тимови или индивидуално, под менторство на наставниците од своите училишта.
Секој тим или ученик мора да одреди свој проект за истражување во кој ќе истражува одреден проблем од животната средина (мора да се одреди тема која ќе се истражува, активности кои ќе се спроведат и каква новинарска продукција ќе се користи). Оваа учебна година фокусот е ставен на 3 главни теми за истражување: мојот зелен град, национален и локален биодиверзитет и одржлив транспорт.
Повеќе информации и детали за натпреварот ќе најдете на следниот линк: Млади репортери 2015