Moj НРП

Млади репортери

Млади репортери

Почитувани,  Ве известуваме дека на националниот конкурс од програмата Млади репортери за животната средина се пријавија 20 средни училишта со вкупно 30 новинарски статии, 8 видеа и 35 фотографии.

За целите на конкурсот беше формирана жири комисија од ОХО која беше активно вклучена при изборот на најдобрите статии, фотографии и видеа.

Комисијата се соочи со навистина тешка задача при избирот на најдобрите новинарски дела, но сепак мораше да ги одбере најдобрите од сите три категории во конкурсот.
Според интернационалните критериуми, следниве новинарски статии се избрани како победници на националниот конкурс од програмата:

Категорија- новинарска статија

Ред.бр..    Име и презиме Училиште    Општина    Освоено место
 1  Дукоска Ивана, Христоска Верица  СОУ„Мирче Ацев“   Прилеп   Прво место 
 2  Вероника Станоевска   СМУГС „Д-р. Панче Караѓозов“  Скопје    Второ место 
3  Петар Андреев   СОУ „Гимназија Кочо Рацин“  Велес   Трето место

  

Според интернационалните критериуми, следниве фотографии се избрани како победници на националниот конкурс од програмата:

Категорија- Фотографија

Ред.бр..  Име и презиме    Училиште  Општина  Освоено место 
 1  Уна Николоска  СУГС,,Раде Јовчевски Корчагин‘‘  Скопје  Прво место
 2  Павлинка Ѓорѓиева  СОУ„Добри Даскалов“  Кавадарци   Второ место 
 3  Благој Димов  СОУ„Добри Даскалов“  Кавадарци    Второ место
 4  Љубица Гошева  СОУДД.„Димитар Влахов “  Струмица   Трето место
 5  Верче Стојанова  СОУ „Јосиф Јосифовски“  Гевгелија   Трето место


 

Според интернационалните критериуми, следниве видеа се избрани како победници на националниот конкурс од програмата:

Категорија- Видео

 Ред.бр..   Име и презиме   Училиште  Општина    Освоено место
  Мартина Темелкоска,
Димитар Врглески 
 С.О.Е.П.Т.У.“Кузман Јосифоски-Питу“  Прилеп   Прво место
   Марија Јовановска ,
Симона Ристовска и
Михаило Митев
 СУГС„Георги Димитров“   Скопје   Второ место
  Владимир Петановски,
Вероника Станоевска
 СМУГС,,Д-р Панче Караѓозов’’  Скопје   Второ место
   Благојче Мојаноски  СОУ„Кузман Јосифоски Питу“   Прилеп   Трето место
   Теодора Петровска   СОУ„Кузман Јосифоски Питу“  Прилеп   Трето местоПобедниците (прво место) од секоја категорија, беа испратени на интернационалниот натпревар од програмата, каде ќе се натпеваруваат со ученици од 25 земји. 

Линк од официјалните победници на наттреварот кои се испратени на интернационалниот конкурс:

Новинарска статија: https://yrecompetition.exposure.co/macedonia-yre-competition-1
Фотографија: https://yrecompetition.exposure.co/macedonia-yre-competition 
Видео: https://yrecompetition.exposure.co/macedonia-yre-competition-2 

Голема благодарност за вашето активното учество и придонес кон подигнување на свеста на пошироката заедница за прашања од областа на заштитата на животната средина.

Со почит,
Програма 
„Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем“