Moj НРП

Програма за Мали грантови

Програма за Мали грантови

Како дел од Програмата „Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен сиситем“, Здружението за едукација, комуникација и консалтинг ОХО, од 2010 година ја спорведува Програмата за мали грантови која е наменета за училиштата и градинките кои се членови во националната мрежа на еко-училишта и градинки.


Секоја учебна година се распишува повик за доставување на предлог проекти кој однесува на училиштата и градинките кои се наградени со статусот за зелено знаме и сребрено ниво кои во моментот имаат достигнато одреден статус од програмата.
Најголем дел од еколошките проекти се посветени на :
 Заштеда на енергија (обновливи извори на енергија, поставување на енергетско ефикасни светилки, компензатори на електрична енергија, промена на дограма и сл.). На оваа тема, реализрани се вкупно 42 проекти.
 Заштеда на вода (поставување на штедливи казанчиња, сензорски чешми, обезбедување на техничка вода и сл. ) На оваа тема, реализрани се вкупно 23 проекти.
 Уредување на училишен двор (поставување на еко–училници, хортикултурно уредување и сл.).На оваа тема, реализрани се вкупно 6 проекти.
 Друго (намалување на отпад, филтри за прочистување на вода) каде што реализрани се 8 проекти.
Заклучно 2017 година, како дел од оваа програма реализрани се 79 еколошки проекти.
„Св. Климент Охридски“ од Битола изработи соларен колектор од алуминиумски лименки
https://www.youtube.com/watch?v=fD6y2nDCBOc
Калкулатор на ЦО2 емисии изработен од ученици од С.У.Г.С. „Никола Карев“Скопје
http://www.nikolakarev.edu.mk/OglasnaTabla/Index/5cb703e3-0986-e411-80c1-00155d3bd819


Промена на светилките во ОУ.„Браќа Миладиновци“ Пробиштип

  

Користење на обновливи извори на енергија во Детската градика „Детска Радост“ Скопје
  
Користење на  обновливи извори на енергија и едукација на најмладите
во Детската градика „7-ми септември“ Пехчево.