Moj НРП

ЗОШТО РЕЛЈЕФНА УМЕТНОСТ?

При создавањето на релјефна уметност ја користите Вашата имагинација и креативност и истовремено имате можност да учите за природата и да реализирате активности надвор од училницата. Со овој вид уметност можете да дознаете многу повеќе за растителниот и животинскиот свет кој ве опкружува.

Нашата околина е исполнете со голем број природни убавини кои преку  релјефната уметност можете да им ги претставите на учениците. Тие можат да ги откријат и да ги истражуваат природните убавини и притоа креативно да се изразат себеси преку креирање на уметнички дела со релјефната уметност. Преку процесот на креирање на релјефната уметност учениците можат да осознаат повеќе за природта, зошто треба да ја чуваат природата и истовремено директно да бидат вклучени во ширењето на еколошките пораки до пошироката јавност.