Moj НРП

КАКО ДА СОЗДАДЕТЕ РЕЛЈЕФНА УМЕТНОСТ?

На почетокот, треба да им објасните на учениците што е релјефната уметност. Како се изработува релјефната уметност, какви материјали може да се користат, каква порака треба да се пренесе и сл.

Релјефната уметност може лесно да се изработи од страна на учениците и возрасните. Потребно е време, имагинација, креативност и простор (училишен двор, локален парк, шума итн.) за истражување и собирање на потребните материјали. 

Првиот чекор е разговор и анализа помеѓу тимот за делото сакате да направите и каква еколошка порака ќе пренесете со него.

Вториот чекор е лоцирање и собирање на потребните материјали за изработка на делото. 

Последниот чекор е уметничкото изразување при изработката на самото дело од релјефна уметност на одбраната локација.