Moj НРП

Документи за реализација на програмата


На македонски јазик

Училиште:
Еко-стандарди
Прилог 1. Еко-одбор
Прилог 1.1. Записник од состанокот на еко-одбор
Прилог 2. Анализа на животната средина
Прилог 3. План на активности
Прилог 4. Извештај за реализирана акција
Прилог 5. Извештај за реализирана кампања
Прилог 6. Следење и евалуација
Прилог 7. Поврзување со наставната програма
Прилог 8. Известување на родители и вработени
Прилог 9. Известување на пошироката јавност 

Градинка:
Еко-стандарди
Прилог 1. Еко-одбор
Прилог 1.1. Записник од состанокот на еко-одбор
Прилог 2. Анализа на животната средина
Прилог 3. План на активности
Прилог 4. Извештај за реализирана акција
Прилог 5. Извештај за реализирана кампања
Прилог 6. Следење и евалуација
Прилог 7. Поврзување со воспитно-образовната програма
Прилог 8. Известување на родители и вработени
Прилог 9. Известување на пошироката јавност 


На албански јазик

Училиште:
Еко-стандарди
Прилог 1. Еко-одбор
Прилог 1.1. Записник од состанокот на еко-одбор
Прилог 2. Анализа на животната средина
Прилог 3. План на активности
Прилог 4. Извештај за реализирана акција
Прилог 5. Извештај за реализирана кампања
Прилог 6. Следење и евалуација
Прилог 7. Поврзување со наставната програма
Прилог 8. Известување на родители и вработени
Прилог 9. Известување на пошироката јавност Градинка:
Еко-стандарди
Прилог 1. Еко-одбор
Прилог 1.1. Записник од состанокот на еко-одбор
Прилог 2. Анализа на животната средина
Прилог 3. План на активности
Прилог 4. Извештај за реализирана акција
Прилог 5. Извештај за реализирана кампања
Прилог 6. Следење и евалуација
Прилог 7. Поврзување со воспитно-образовната програма
Прилог 8. Известување на родители и вработени
Прилог 9. Известување на пошироката јавност